Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sekretess’

Även Kyrkans Tidning reagerar tids nog på frågan om hur Svenska kyrkan hanterar offentlighetsprincipen.

Jag kan bara hänvisa till det lätt tillrättalagda fallet i mitt tidigare inlägg i frågan. Det kan inte vara rätt att domkapitlen själva avgör vad som ska sekretessbeläggas eller ej.

När man från början bestämmer vem som är boven som ska straffas och sedan vänder på alla stenar för att bevisa detta blir ju makten över sekretessen ännu ett vapen mot den man vill komma åt.

Det är nog tid att ifrågasätta domkapitlens makt. Det vore bättre att en utomstående myndighet avgjorde tillsynsärendena. Det skulle minska risken för att präster och diakoner släpas runt i smutsen på grund av att någon personligen ogillar dem och får biskopen med på noterna.

En princip i Svenska kyrkan har varit ”predikstolens frihet”. Den betyder att ingen församling kan avsätta sin präst för att han predikar ett sant Guds ord även om det skulle svida hos någon. Principen finns kvar i att man inte kan säga upp en präst/diakon utan att domkapitlet fått pröva att det inte handlar om läran och utövandet av ämbetet. Men om man kan hävda ”arbetsbrist” eller ”personliga skäl” så är det fritt fram. En tom paragraf. Jag har inte hört talas om ett enda fall där domkapitlet stoppat en uppsägelse. På 11 år.

Däremot finns det motsatta. Domkapitlen har lagt sig i lokala konflikter och tagit ställning för ena parten och utifrån det startat tillsynsutredningar i syfte att stoppa någons fortsatta möjlighet att verka inom kyrkan. För den som blir av med kragen blir ju arbetslös.

Stiften är små sammanhang där lojaliteter är viktigare än sanningen. Gud hjälpe den som får biskopen emot sig.

Read Full Post »

Om en handling är offentlig får vem som helst läsa den. Därför händer det att utredningar, anmälningar och andra handlingar med känsliga personuppgifter som domkapitlen har kommer till allmänhetens och pressens kännedom. Domkapitlen kan välja att sekretessbelägga vissa handlingar, men det är godtyckligt hur man väljer.

Låt säga att unga pastor Anna Andersson inte vill att hennes chef kyrkoherde Bertil Bengtsson ska tafsa på henne. Hon markerar och meddelar kyrkorådet som bara sopar under mattan. Det hela leder till att domkapitlet gör en utredning. I den skrivs det öppet om Annas psykiska hälsa, man ger svepande uttryck för att hon är är ”otillgänglig till sin natur” och inte samarbetsvillig. Det noteras att  hon ”upplevt sig” sexuellt trakasserad. Domkapitlet fastslår att hon med sina anklagelser har skadat det anseende en präst ska ha. Åtgärd vidtages.

Detta är offentlig handling som tidningarna läser. Det skrivs om ”30-årig kvinnlig präst i södra länsdelen”…

Att det sedan gjorts en eller flera anmälningar mot kyrkoherden sekretessbeläggs. Likaså att det inkommit handlingar till försvar för Anna.

Anna kan naturligtvis överklaga och få rätt i Svenska kyrkans Överklagandenämnd. Men skadan är redan skedd. Hennes personliga omständigheteroch hälsa har bedömts och blötts. Diverse åsikter om henne från olika håll har publicerats.

Hon får bära detta med sig. Naturligtvis kan hon inte vara kvar i sin församling. Med denna publicitet i bagaget ska hon söka ny tjänst. Det är inte så troligt att hon får någon i samma stift.

Men kyrkoherden och Domkapitlet går skadelösa.

Något lite förvanskat så är det så här det gått till. Därför är det bra att man nu i kyrkomötet motionerar om att utreda skretessfrågorna vad gäller tillsynsärenden.

Read Full Post »