Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘utredning’

I Sveriges förvaltning skiljer man noga på utredande, dömande och verkställande roll. Det vill säga att vid brott så utreder polisen, domstolen dömer och kriminalvården verkställer. Det är väldigt noga för att det ska gå rätt till och att domen ska vara objektiv.

I Svenska kyrkan finns det något som heter domkapitel. Det finns ett i varje stift. Ordförande är biskopen och domprosten är vice. Vidare sitter där en ledamot vald av stiftets präster och diakoner. En jurist. Och några politiskt utsedda.

Domkapitlet behörighetsprövar sökande till präst/diakontjänster. I några stift har de även synpunkter på de sökandes meriter och personlighet. De examinerar blivande präster och diakoner före vigningen.

Men så har Dk det som kallas TILLSYN. Det kan ju låta lite gulligt som att bli omskött eller så. Men det är sällan gulligt ska jag tala om. Domkaptlet kan starta en tillsynsutredning mot en församling eller en person. Vid misstanke att präst eller diakon antingen brutit sina löften, avvikit från läran eller skadat det anseende en präst/diakon ska ha utses några att utreda detta. Oftast är det då t ex domprosten och stiftsjuristen som gör denna utredning. T ex på biskopens uppdrag och hans/hennes åsikt i fallet.

Sedan dömer domkapitlet. På den rekommendation utredarna – som alltså sitter i domkapitlet – ger. Varefter domkapitlet verkställer straffet. Vilket kan vara erinran, prövotid eller avkragning.

Utdelas straff kan det överklagas till Svenska kyrkans överklagandenämnd. Utdelar man inget straff men kritiserar personen kan det inte överklagas. Men skadan är gjord. Ibland med rätta, men ibland djupt orättvist.

Men det är rättsvidrigt att samma personer kan utreda, döma och verkställa. Är man misshaglig kan man inte räkna med en just rättegång.

Read Full Post »